Protokoll årsmöte 2022

Malmöns hamn- och båtförening

Protokoll fört vid årsmötet 14 juli 2022 på Malmón.

1. Årsmötet öppnades och befanns stadgeenligt utlyst.

2. Till ordförande för mötet valdes Willy Ganslandt. Sekreterare Bengt Jonson.

3. Till justerare valdes Bruno Steiner och Thomas Beillon.

4. Föregående årsmötesprotokoll föredrogs.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs.

6. Kassaberättelsen föredrogs. Vid årskiftet var utgående balans 87818.22 kr. och betalande medlemmar 200 st.

7. Revisionsberättelsen föredrogs. 8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

9. Årsavgiften fastställdes till 100 kronor,

10. Till styrelseledamöter valdes:

1 år kvar:

Willy Ganslandt Bengt Jonson Bengt Knape

Omval 2 år: Bengt Roos Thomas Beillon Hans-Rune Johansson Anders Andersson

11. Till suppleanter omvaldes på ett år:      Bo Lindström Rune Karlsson

12. Till revisor omvaldes Bruno Steiner på 2 år och 1 plats vakant. Till revisorssuppleant valdes Rolf Asphäll på ett år.

13. Valberedningen vakant. Styrelsen får i uppdrag att försöka hitta lämpliga personer.

14. Inga motioner hade inkommit. Vem som gjort märkningen vid grundet utanför minigolfen skall undersökas och märkningen förhoppningsvis återställas i gott skick.

Nästa årsmöte bestämdes till torsdag 13/7 2023 kl. 18.00 i Boulestugan.

Styrelsemöten föreslås till söndagarna 2/10-22, 4/12-22, 5/3-23, 7/5-23 och ev. 11/6-23 som förberedelse för årsmötet.

15. Ordföranden tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Bengt Jonson. Sekreterare.

Willy Ganslandt Ordförande.

Bruno Steiner. Justerare.

Thomas Beillon Justerare