Protokoll årsmöte 13 juli 2017

 1. Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen, närvarolista upprättades.
 2. Dagordningen enligt stadgar godkändes
 3. Årsmötets utlysande befanns korrekt
 4. Till ordförande vid mötet valdes sittande, Willy Ganslandt och till sekreterare valdes Rolf Asphäll
 5. Till justerare och rösträknare valdes Anders Andersson, Bengt Jonsson
 6. Verksamhetsberättelsen föredrogs.
 7. Kassaberättelse. Dagens kassa visade på 72 502 sek. Medlemsantalet är 224 betalande medlemmar, 124 stycken inbetalningskort är utskickade manuellt pga saknade emailadresser . det är också svårt att hantera påminnelser om inbetalningar.
 8. Revisionsberättelse föredrogs och godkändes.
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.
 10. Arvoden godkändes som tidigare. 6000 delas på ordförande, kassör och sekreterare samt nyckelutlämnare.
 11. Val av styrelse

Ordförande Willy Ganslandt 2 år

Kassör Bengt Roos 1 år kvar

Sekreterare Rolf Asphäll 1 år

Ledamot Tomas Beillon 1 år kvar

Ledamot Hans Rune Johansson 1 år kvar

Ledamot Bengt Knape 2 år

Ledamot Anders Andersson 2 år

Suppleant Bengt Jonson

Suppleant Rune Karlsson

 1. Val av revisorer. Bruno Steiner 1 år kvar. Hans Magnusson 2 år
 2. Valberedning. Beslutades att ordföranden ber Hilbert att, med styrelsen hjälp, bilda en valberedning. Medlemsstöd önskas för att forma en bra valberedning. Viktigt att detta är klart före årsskiftet. Om detta inte fungerar utlyser styrelsen en extra stämma.
 3. Teckningsrätt för styrelsen som tidigare, ordförande och kassör, var för sig. Viktigt att dessa välj omlott
 4. Övriga frågor.

Fasta akterfästen till ”gamla hamnen” för gästbåtar är önskvärt. Akterfästen är ibland olämpligt placerade. Tydlighet i vad som gäller för angöring av gästbåtar efterfrågades. Kommunens överenskommelse om båtplatstaxa för privata alternativ på kommunalt arrende undersöks. Styrelsen kontaktar kommunen i dessa frågor.

 1. Fastställande av nästa årsmöte enligt stadgar andra torsdagen i juli (12:e juli 2018) kl 18 i Prästgården.

Datum för styrelsemöten fastställdes , 1/10,10/12,18/2,15/4,27/5 samt 24/6 plats Stugan vid Stallebrottet söndagar kl 10.

Medlemsavgift beslutades oförändrad 100 sek.

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Sekr. Rolf Asphäll

 

Justeras ;

Anders Andersson                           Bengt Jonson