Bohus-Malmöns Hamn och båtförening årsmöte 2017

Tid: Torsdag 13 juli kl 18.00

Plats Prästgården Bohus- Malmön

Dagordning.

1.Årsmötets öppnande

2.Godkännande av dagordningen

3.Årsmötets stadgeenliga utlysande

4.Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

5.Val av 2 justerare tillika rösträknare

6.Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016

7.Föredragning av kassaberättelsen för 2016

8.Revisorernas rapport

9.Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2016

10.Fastställande av arvoden för styrelsen

11.Val till styrelsen

Ordförande för 2 år

3 ledamöter för 2 år

2 suppleanter för 1 år

12. val av revisorer

13. val av valberedning

14. teckningsrätt i föreningen

15. Övriga frågor

16. Mötets avslutning.

Sedvanliga mötes handlingar tillhandahålles på mötet.