Styrelseprotokoll 160207

Styrelsemöte 7/2 2016.
Närvarande: Willy Ganslandt,Bengt Roos,Hans-Rune Johansson,Tomas Beillon, Rolf Asphäll samt Rune Karlsson.

 

    1.medlemsavgift/hemsida
   Bengt kontaktar Christer Ottosson om utskick för inbetalning av medlemsavgift,beställning av
   inbetalningskort och uppdatering av hemsidan.Kuvert som Willy har kan räcka.Vi strävar efter
   att,så långt möjligt är att göra utskick via email.

    2. Ekonomirapport
     Kassabehållningen uppgår till 58179.

    3. Arbetsdag

     Den planeras till 7 maj.
     Uppgifter vi ser nu är.
     -städning
     -översyn kärror
     - renovera,måla och byta lås på ytterdörren till boden.
     Vidare planering vid nästa styrelsemöte i slutet av april.

     4. Verksamhetsberättelse
     Denna skrivs inför årsmötet,görs tillgänglig i pappersformat där och publiceras på hemsidan.

     5. Övriga frågor.
     Renspolningsplattan är i drift och fungerar väl vid planerad båtupptagning. Vid övrig användning
     (helger) kan det vara problem med pumpstart. Willy pratar med Bengt K och bjuder in Joakim till
     nästa möte för diskussion om det praktiska frågorna kring båtupptagning och användning av
     utrustningen. Högtryckstvätten läcker. Detta påverkar golvet i boden. Bengt R pratar med en
     renoveringsfirma och Tomas lämnar in den.
     Bengt R har fixat nya lås till kärrorna samt en ny vinsch.
     Nycklar till kärrorna har Bengt R,Willy och Tomas.
     Nycklar till boden har Bengt R,Willy och Joakim.
     Vi ser över utkastet till miljöpolicy och föreslår den vid årsmötet?
     Reningsverket på kalven avvecklas.Vi i föreningen vill veta kommunens planer för marken. Willy
     kontaktar kommunen.
     Hamnbelysningen verkar ha varit ok denna vinter.
     Det vore en stor fördel med ett längre avsnitt med asfalt vid rampen vid minigolfen. Rune pratar
     med Ann-Marie om möjligheten att samordna detta med annan asfaltering på platsen.

     6. Nästa möte.
     Ordförande kallar till möte,preliminärt sista veckan i april.


     Vid protokollet: Rolf Asphäll.