Protokoll styrelsemöte 1/11 2015

Närvarande: Willy Ganslandt, Bengt Roos, Hans-Rune Johansson, Bengt Knape, Erling Larsson, Rolf Asphäll

1. Styrelsearbetet
Till sekreterare i styrelsen utsågs Rolf Asphäll.
För diskusson om fortsatt hantering av hemsidan kontaktar Willy Christer Ottosson för diskussion, Willy Christer och Rolf.
Suppleanter inbjudes till kommande styrelsemöten.
2. Ekonomirapport
Kassabehållningen uppgår till 60 812 sek.
3. Övriga frågor
Renspolningsplattan är i drift och fungerar väl vid planerad båtupptagning. Vid övrig användning (helger) kan det vara problem med pumpstart. Joakim inbjudes till nästa möte för diskussion om praktiska frågor kring båtupptagning och användning av utrustning.
Det finns ett utkast till miljöpolicy för vår förening. Hans-Rune / Willy letar fram denna för behandling vid nästa möte.
Bengt R ser över behovet av UH av kärror och lås.
Vi alla tänker till om arbetsbehov i Grönvik med bod och utrustning och planerar in en arbetsdag till våren.
Reningsverket på Kalven avvecklas. Vi i föreningen vill veta kommunens planer för marken. Willy kontaktar kommunen.
Det är oklart hur kommunen ser på hamnbelysning under de mörka månaderna. Bengt K har varit i kontakt med kommunen. Kostnaden bör vara liten. Vi bevakar att belysningen fungerar nöjaktigt kommande höst/vinter annars tar vi, som förening, upp detta med kommunen.
Vi tackar nej till medlemskap i Västkustens båtförbund.
4. Nästa möte
Ordföranden kallar till möte i januari, preliminärt v3.

Vid protokollet Rolf Asphäll

Ps: Miljöplanen har Anders lagt upp på hemsidan, det är bara att söka på miljöplan så dyker den upp.
Mvh Willy/ Hans-Rune
Ps: