Verksamhetsberättelse 2013

Bohus-Malmöns hamn- och båtförening


Föreningens medlemsantal ökade med ca 30 % mellan 2011 och 2012 genom en riktad medlemsvärvning våren 2012. Under 2013 har nyrekryteringen avstannat och vi har nu ganska exakt 300 medlemmar. Det finns således potential att växta ytterligare mot bakgrund av det sannolikt finns fler än 500 båtägare på ön.

Vår ambition är alltjämt att nå upp till 400 medlemmar, inte för att stoltsera med tillväxten som sådan, utan för att lättare kunna sätta kraft bakom våra förslag till åtgärder vid kontakterna med kommunen och andra myndigheter.
Föreningen har fortsatt mycket goda relationer till vår viktigaste motpart, Sotenäs kommun. Kommunens attityd är positiv och vi har under 2013 haft möten både här på plats och på kommunkontoret i Kungshamn. Vi får inte alltid som vi vill, men det beror mycket sällan på någon slags motvilja från kommunens sida, utan är snarare ett utslag av begränsade ekonomi.

 

Under 2013 har följande genomförts

 • i Gamla hamnen på Kalven har ca 60-70 meter av bryggans trävirke lagts om
   
 • grundet utanför sjösättningsrampen har märkts ut på nytt. Vi har dock haft invändningar mot utformningen, en vit pinne, och föreslagit att utmärkningen görs om på ett mer professionellt sätt. Förhoppningsvis leder det till en förnyad insats under våren 2014
   
 • kommunen har beviljat oss ett bidrag till materialkostnaden för uppsättningen av ett räcke på pontonbryggan vid sjösättningsrampen. Arbetet kommer att genomföras under våren 2014. Vid det tillfället kommer styrelsen också att ombesörja att en styrlinje blir målad på nedfarten för att underlätta backningen. I det här sammanhanget kan nämnas att vi uppvaktat kommunen om att införa parkeringsförbud på den grusyta som leder till rampen. Trafikingenjören väntas hit för besiktning och åtgärd under våren 2014
   
 • vår bod i Grönvik skulle på sikt behöva ersättas. Vi har gjort en del kosmetiska insatser genom att städa, laga och måla om. Livslängden är ändå utmätt och styrelsen har därför inlett ett arbete för att hitta en ersättning, antingen genom att bygga nytt eller att köpa en begagnad bod. Arbetet pågår och vi har bland annat fått erbjudanden om att få köpa en begagnad manskapsbod av kommunen. En helt ny bod är antagligen det bästa alternativet både av praktiska och estetiska skäl, men för att det ska kunna bli aktuellt måste föreningen ansöka om ett större investeringsbidrag under hösten 2014 och som i den bästa av världar skulle kunna beviljas 2015
   
 • genom den lyckliga omständigheten att föreningens sekreterare behärskar den nya teknologin inleddes utvecklingen av en egen hemsida. Den öppnades formellt vid årsskiftet 2013/14.  Med denna tillgång öppnas helt nya perspektiv. Framför allt ges alla medlemmar möjlighet att både följa styrelsens arbete och att fortlöpande kommentera och framföra synpunkter. Dessutom blir hemsidan ett utmärkt redskap i vår marknadsföring av föreningen
   
 • styrelsen har i sina kontakter med kommunen också diskuterat en ny och sammanhängande brygga på Kalven-sidan, där vi idag har ett antal mindre privata bryggor. Här fanns inget intresse från kommunens sida med hänvisning till att pontonbryggor är mer kostnadseffektiva.
  Vi har också haft funderingar kring möjligheten att muddra utfarten under Kalven-bron, men även här stött på patrull
   
 • vi ligger på angående upprustning av C-bryggan i Gamla hamnen. Dels handlar det om förnya bryggans trävirke, dels att förse gästplatserna med fasta akterförtöjningar för att undvika problemet med draggar
   
 • ett bekymmer är att vi ännu inte kan se några framsteg beträffande tillkomsten av en modern och miljömässigt hållbar spolplatta på ön. I kommunen finns bara en mobil och två stationära anläggningar, totalt tre av de tänkta tretton. De statsbidrag som utgår måste sökas senast under 2014. Föreningen har av självklara skäl ingen möjlighet att bli huvudman, utan här handlar det om att en privat entreprenör kan se en möjlighet att driva anläggningen på kommersiella villkor
   
 • årsmötet 2013 uppdrog till styrelsen att försöka formulera en miljöplan för föreningen. Nu har vi inte uppfunnit hjulet på egen hand. Istället har vi granskat hur ett stort antal föreningar runt om i landet formulerat sina planer och utifrån dessa formulerat ett första förslag till ”Miljöplan för Bohus-Malmöns hamn- och båtförening”. Det kommer allt fler larmrapporter om kemikalieanvändningens negativa inverkan på havet, men också på uppställningsplatser för båtar.
  Avsikten med miljöplanen är att föreningen uttrycker en medvetenhet och vilja att bidra till en förbättrad miljö och att detta även tar sig uttryck i konkreta handlingar genom medlemmarnas försorg.
  Förslaget till miljöplan bifogas verksamhetsberättelsen.  

 

Styrelsen har träffats sex gånger i protokollförda sammanträden. Styrelsens sammansättning:
Ordförande: Anders Brännström

Sekreterare: Christer Ottosson

Kassör: Bengt Roos

Ledamöter: Anders Johansson, Hans-Rune Johansson, Bengt Knape och Osborn Magnusson

Ersättare: Tomas Beillon och Göran Adolfsson

_____________________________________Årsmöte 2013
Årsmötet äger rum torsdag den 10 juli kl. 18.00 på Folkets Hus, Bohus-Malmön

Varmt välkomna!

 

Styrelsen