Verksamhetsberättelse 2012

Bohus-Malmöns hamn- och båtförening
Föreningens medlemsantal har vuxit. Under 2012 fick vi en cirka 30 %-ig ökning av medlemsantalet. Vi är nu 314 medlemmar och med det följer självfallet att det blir lättare att sätta kraft bakom våra förslag till åtgärder vid kontakterna med kommunen och andra myndigheter. Trots den senaste medlemsökningen är vår ambition inte stillad. Vårt mål är fortfarande att kunna visa upp ett medlemsantal över 400. Med tanke på att bara de kommunala båtplatserna räknas till ca 450 bör målet kunna uppnås senast 2014.
Under 2012 har föreningen haft ett gott förhållande till vår viktigaste motpart, Sotenäs kommun. Kommunens attityd är mycket positiv.
Under försommaren färdigställdes renoveringen av sjösättningsrampen vid golfbanan genom ett samarbete mellan oss och tekniska kontoret, där vi svarade för arbetet och kommunen för samtliga materialkostnader.

Under hösten har vi genomfört en gemensam inspektion av hamnområdena. Resultatet är än så länge skriftliga löften om att bland annat detta ska genomföras under sommaren 2013:

  • i Gamla hamnen på Kalven kommer ca 60-70 meter av bryggans trävirke att läggas om. Det handlar om ca 100 kvm

  • grundet utanför sjösättningsrampen kommer att märkas ut på nytt

  • vi har fått sanktion till att lämna konkreta förslag över hur vi lämpligast och på vilka villkor skulle kunna organisera båtuppställning på Kalven

  • kommunen har ställt i utsikt ett bidrag om vi på egen hand monterar ett räcke på pontonbryggan vid sjösättningsrampen
     

Under vår gemensamma rundresa framkom också att skrotstenspiren kommer att lämnas åt sitt öde med hänvisning den geotekniska instabiliteten. Beträffande båtkranen finns det, glädjande nog, inga kommunala planer, som skulle kunna hota dess nuvarande plats.

Vi har senare också uppmärksammat kommunen på att brygga C i Gamla hamnen är i lika dålig kondition som sin motsvarighet på Kalven och har därför begärt att även den åtgärdas under sommaren 2013.
Styrelsen har poängterat vikten av att vi gemensamt med kommunen försöker skapa en lokal miljöplan med inriktning på båtlivet. Kommunen är självfallet intresserad, men har för närvarande inte resurser för att kunna bistå i arbetet med en inledande inventering. Föreningen har därför lovat att göra ett försök att i ord och bild lokalisera eventuella miljörisker och att i förekommande fall lämna förslag till nödvändiga åtgärder.

Vi tror att det är viktigt med framförhållning. Bland annat är det klart att det kommer en ny lagstiftning som kommer att påverka båtlivet. Alldeles nyligen kom en larmrapport om kemikalieanvändningens negativa påverkan på den nära havsmiljön, men också på uppläggningsplatser för båtar. Det är en fördel att försöka ligga steget före och på det sättet slippa den panik som lätt uppstår när färdriktningen måste ändras.

Andra viktiga saker att uppmärksamma:

Två gamla båtkärror har avyttrats till förmån för en ny som kan bära 1 100 kg.

Vi har inlett ett arbete med att förenkla kontakten mellan styrelsen och föreningens medlemmar genom att på sikt kunna kommunicera allt via e-post.

 

Styrelsen har träffats sex gånger i protokollförda sammanträden. Styrelsens sammansättning:
Ordförande: Anders Brännström

Sekreterare: Christer Ottosson

Kassör: Bengt Roos

Ledamöter: Anders Johansson, Hans-Rune Johansson, Bengt Knape och Osborn Magnusson

Ersättare: Tomas Beillon och Göran Adolfsson

 

Årsmöte 2013
Årsmötet äger rum torsdag den 11 juli kl. 18.00 på Folkets Hus, Bohus-Malmön

Varmt välkomna!

 

Styrelsen!