Ändrade miljökrav 2015

Från och med 2015 kommer ändrade miljökrav att gälla avseende båtupptagning och tvättning av båtbottnar. Båtarna måste då spolas av på ett sådant sätt att miljöfarligt avfall avskills och omhändertas.
Eftersom det är oklart på vilket sätt detta kommer att drabbas oss båtägare på Bohus-Malmön har styrelsen via vår ordförande skickat nedanstående skrivelse till kommunen. Efter skrivelsen hittar ni också det svar som vi fått från kommunen.

Till

Sotenäs kommun
Kommunstyrelsen

Vi båtägare på Bohus-Malmön börjar bli oroliga över hur de nya miljökraven 2015 kommer att påverka oss.

Enligt den information vi fått kommer det att krävas att avspolning måste göras via en godkänd båttvätt. Idag finns ingen sådan båttvätt på ön.

Tydligen kan kommunen via disponibla LOVA-pengar ge bidrag upp till 50 % av investeringen. Dessa medel är dock bara tillgängliga under 2014 och kommunens avsikt är att dessa skall gå till företag eller föreningar som är intresserade av att ta sin del av investeringen.

Vi som intresseförening för Malmöns båtägare har ingen möjlighet att göra en sådan investering. Våra medlemmar måste således förlita sig på att man kan få den servicen på annat sätt.

Idag sker merparten av avspolningar på Grönvikskajen där också många båtupptagningar sker. De flesta småbåtar tas förmodligen upp via rampen vid minigolfbanan. Även dessa spolas i regel av på Grönvik med föreningens utrustning.

En kommande spolplatta bör således ligga på Grönvik där också de företag som lyfter båtar finns.

För att detta skall kunna göras på bästa sätt anser föreningen att detta skall ske i samverkan mellan de företag som verkar på området, föreningen och kommunen och på ett sätt som gagnar alla typer av båtägare.

Föreningen föreslår därför en träff mellan de intressenter som finns på ön och kommunen för information och diskussion om:

  1. Vilka miljökrav gäller från 2015 och på vilket sätt påverkar detta båtägarna?

  2. Vilka insatser kommer kommunen att vidta?

  3. Har företagen planerat för spolplatta?

  4. Hur kan man skapa en anläggning som servar alla intressenter till rimliga kostnader?

Föreningen skulle uppskatta om vi skulle kunna träffas innan vårt årsmöte den 10 juli.

Anders Brännström
ordförande
tfn 0523-35 423 eller 0722-10 58 47
harald.brannstrom@gmail.com

Vi fick då mailledes följande svar från kommunens handläggare:

HEJ!
Jag har forskat lite mer i frågan och ser att Powerboat är med på en lista över företag som har ansökt om bidrag till båttvätt. Malmöns Kran och er förening är inte med på denna lista.
Det bästa för alla borde ju vara att ni pratar ihop er med Powerboat och Malmöns kran och tillsammans finansierar en båttvätt som har kapacitet för alla tre intressenter. Kostnaden för båttvätten finansieras till 50% av bidrag när tvätten är klar och funktionsprovad.

Vad gäller frågorna du skickade i brev daterat 2014-06-12 kommer följande svar:

1. De miljökrav som gäller fr.o.m 2015 har vår Magnus Karlsson, miljöinspektör på kommunen koll på.Jag skickar med de riktlinjer som Havs och vattenmyndigheten givit ut.

2. Kommunen bygger inga båttvättar. Det är upp till varje båtföretag, förening, mm att bygga dessa och sedan kunna få bidrag via kommunens ansökan om LOVA-bidrag.

3. Jag vet att Poxerboat är med på den lista kommunen tog fram för att informera båtföretagare.

4. Det bästa sättet att skapa en anläggning för alla till rimliga kostnader är att bygga den på Grönvikskajen. Där huserar Powerboat, Malmöns kran och hamn&båtföreningen. Det bästa sättet är att ni tre intressenter pratar ihop er.

Har ni fler frågor är ni välkomna tillbaka efter semesterperioden.

Med vänlig hälsning
Annmarie Erlandsson
Tekniska avdelningen / Anläggning o VALänk till de riktlinjer som kommunen som tillsnsmyndighet skall använda i samband med båtupptagningar.
https://www.havochvatten.se/download/18.b62dc9d13823fbe78c800015211/1348912840856/rapport-2012-09-batbattenvtvatt-fritidsbatar.pdf