Årsmötesprotokoll 2015

Bohus-Malmöns Hamn- och båtförening

Protokoll från årsmötet den 8 juli 2015
Plats: Bohus-Malmöns Folkets Hus
Närvarande: 20 medlemmar var närvarande

 1. Årsmötets öppnande
  Ordföranden, Anders Brännström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade mötet.

 2. Fastställande av dagordningen
  Mötet godkände dagordningen.

 3. Årsmötets stadgeenliga utlysande
  Mötet ansåg att årsmötet stadgeenligt hade utlysts.

 4. Val av ordförande och sekreterare till mötet
  Anders Brännström valdes till ordförande och Christer Ottosson till sekreterare.

 5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.
  Till justeringsmän och rösträknare valdes Hans Magnusson och Björn Chenon.

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014.
  Verksamhetsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

 7. Föredragning av kassaberättelse för 2014.
  Kassabehållningen 2014 var 45637,28 kr. Behållningen dags dato var 62 239,35 kr.
  Kassarapporten kan du läsa här.

 8. Revisorernas rapport.
  Hans Magnusson föredrog revisionsrapporten. Rapporten kan du läsa här.

 9. Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2014.
  Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

 10. Fastställande av arvoden till styrelsen.
  Beslutades att arvodet till styrelsen under 2015 skall uppgå till max 6000 kr.

 11. Val av styrelse.
  - Till ordförande under 2 år valdes Willy Glanslandt
  - Till ordinarie ledamöter under 2 år valdes Bengt Knape (omval), Erling Larsson (nyval)
  och Rolf Asphäll (nyval).
  - Till suppleanter under 2 år valdes Rune Karlsson (nyval) och Anders Andersson (nyval)
  - Bengt Roos, Tomas Beillon och Hans-Rune Johansson har ett år kvar av sin mandatperiod.

 12. Val av revisorer.
  - Hans Magnusson omvaldes som ordinarie revisor under ytterligare 2 år. Bruno Steiner har ett år kvar av sitt uppdrag.
  - Till revisorssuppleanter på 1 år valdes Christer Morath (omval) och Jan Ulvemark (omval).

 13. Val av valberedning
  Mötet omvalde Hilbert Eliasson och Peter Hjälte till föreningens valberedning. Bengt Carlsson avböjde omval.
  Beslutades att styrelsen i samråd med de valda ledamöterna skall utse en tredje ledamot.

 14. Teckningsrätt för föreningen
  Beslutades att föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

 15. Övriga frågor
  Ordförande tackade för sina år i styrelsen och tackade också de avgående ledamöterna Osborn Magnusson och Christer Ottosson som fick var sin bok.

 16. Mötets avslutning
  Ordföranden, Anders Brännström avslutade mötet varefter deltagarna avslutade sammankomsten med kaffe och bulle.

 

Anders Brännström, ordförande

Christer Ottosson, sekreterare

Hans Magnusson, justeringsman

Björn Chenon, justeringsman