Kallelse till Årsmöte

Bohus-Malmöns hamn- och båtförening


Årsmöte onsdagen den 8 juli 2015 kl. 18.00
Plats: Folkets Hus, Bohus-Malmön

Förslag till dagordning:

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Årsmötets stadgeenliga utlysande
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014
7. Föredragning av kassaberättelsen för 2014
8. Revisorernas rapport
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2014

10. Fastställande av arvoden för styrelsen
11. Val till styrelsen

  • ordförande för 2 år

  • 3 ledamöter för 2 år

  • 2 suppleanter för 1 år

12. Val av revisorer

  • 1 revisor för 2 år

13. Val av valberedning

  • 3 personer, varav en sammankallande

14. Teckningsrätt för föreningen
15. Övriga frågor

16. Mötets avlutning