Styrelseprotokoll 1/3 - 15


Närvarande: Bengt Roos, Osborn Magnusson, Tomas Beillon,
Göran Adolfsson och Anders Brännström

§ 1 Föregående protokoll
Styrelsen beslutar att
med godkännande lägga föregående protokoll från den 1 februari
till handlingarna.

§ 2 Ekonomirapport
Kassören informerar att kassan per dags dato uppgår till 53 851
kronor.

§ 3 Grönvik, kran och båttvätt
Ordföranden redovisar de skriftliga och muntliga kontakter han
haft under de senaste veckorna med såväl Sotenäs kommun som
en presumtiv kranentreprenör.

Resultatet så här långt kan sammanfattas med:
1. Föreningen kan inte få något bidrag till investering i en båttvätt
2. Det finns i dagsläget två intressenter som anmält intresse för ett övertagande av kranen.
3. Kommunen kommer inom kort att diskutera med de två intressenterna.

Det återstår för oss att avvakta beslutet om kranentreprenör och
hur denne ska kunna leva upp till kravet på miljömässigt
godkänd tvättning av båtarna.

§ 4 Marknadsföring
Ordföranden har föreslagit att föreningen låter trycka upp ett
snyggt flygblad i färg, för utdelning på ön under juli, samt ett
antal affischer med grundfakta om föreningen.
Innan beslut föreslår ordföranden att vi undersöker hur kostsamt
detta skulle bli.
Styrelsen beslutar
att ge ordföranden i uppdrag att till nästa sammanträde
presentera ett förslag om både utformning och kostnad.

§ 5 Nästa sammanträde
Vi avvaktar med beslut i frågan för att ligga i fas med de
överläggningar som planeras kring framtiden på Grönvik.

Vid protokollet
Anders Brännström