Skrivelse till Sotenäs Kommunstyrelse

Till
Sotenäs kommun
Kommunstyrelsen

Båttvätt och räddningsredskap på Bohus-MalmönGrönvik, arrende och båttvätt

Vi har tidigare i ett brev till kommunstyrelsen orienterat om de problem som uppstått på Grönvik, bland annat med anledning av de riktlinjer som gäller för båttvätt. Vi har förvisso fått ett bra och utförligt svar på våra frågor från gatuchefen, Ann-Mari Erlandsson, men dessvärre innehåller svaret inte ett förslag på hur på hur en komplett lösning skulle kunna se ut.
Det finns vissa förhoppningar om att Powerboat med sin nya tvättanläggning skulle kunna bistå även de många båtägare som inte är kunder hos företaget, men det verkar vara ett högst osäkert kort mot bakgrund av de uppgifter både vi och kommunen fått.

 

Kommunen har precis i dagarna börjat söka efter en ny kranentreprenör. Avtalet med Malmöns Kran AB upphör vid halvårsskiftet. Förhoppningsvis finns en ny entreprenör på plats i höst, men som vi förstått det kommer det även i framtiden att handla om ett arrande på ett år i taget. I vårt brev från december betraktade vi den korta arrendetiden som ett bekymmer. I praktiken borde det vara svårt att räkna hem kommande investeringar på så kort tid. Både den nya entreprenören och föreningen behöver uppföra nya, och ändamålsenliga arbetsbodar. Nuvarande bodar är inte bara opraktiska. De är dessutom stadda i förfall och det finns inget som talar för att vi ska fortsätta att lappa och laga. Föreningen hade redan hösten 2013 planer på att börja bygga nytt, men i det sammanhanget började vi självfallet också att fundera på ett samarbete med kranentreprenören, d.v.s. att bygga en gemensam arbetsbod. Nu har hela den processen stannat av på grund av att Malmöns Kran valt att avveckla sin verksamhet. Med den korta arrendetiden är det mer än osäkert om en ny entreprenör kan samverka med oss i något bodbygge.

 

Vi vet inte exakt hur många båtägare, som idag använder vår högtryckstvätt, men om det är 75 eller 200 saknar nog betydelse om man tar miljöbalken på allvar. Frågan är nu om föreningen egentligen borde avveckla tvätten. För den kommande entreprenören måste det också vara viktigt, att redan innan avtal skrivs, få veta om upptagna båtar kan tvättas. Det har trots allt varit en viktig komponent att få båtarna rengjorda i samband med lyftet. Enligt praktiska medlemmar på ön skulle det kunna finnas en lösning på det här problemet, men det förutsätter ett möte på plats mellan oss och förslagsvis någon va-tekniker hos kommunen.

Principiellt kan man också fundera på om inte kommunen har ett stort ansvar för att försäkra sig om att olika verksamheter ges rimliga förutsättningar att kunna leva efter lagen. Mot bakgrund av att det finns minst 500 båtägare, och betydlig fler båtar, på ön går det inte att blunda för att merparten sannolikt kommer att tvätta sina på ett sätt som inte uppfyller de krav myndigheterna ställer.

 

Räddningsredskap
Enligt vår uppfattning finns det inte ett tillräckligt antal stegar och frälsarkransar i anknytning till kommunens bryggor på ön. Vi bidrar gärna med en inventering och ett förslag i ärendet.

Vi önskar:

att kommunen överger principen om 1-årsarrende

att kommunen ger oss möjlighet att på plats med en va-tekniker gå igenom förutsättningarna för att etablera en enklare tvättanläggning i anknytning till kranen. Det finns lokala uppslag om hur detta skulle kunna gå till

att föreningens ges tillstånd att riva befintligt arbetsbod och att bygga nytt på samma markområde. Här gör vi det gärna i samverkan med kranentreprenören

att kommunen kompletterar räddningsutrustningen vid kommunens bryggor på ön. Vi bidrar gärna med ett förslag

 

Anders Brännström
ordförande