Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014

Bohus-Malmöns hamn- och båtförening
 

Medlemsantal
Föreningens medlemsantal är i stort sett oförändrat jämfört med 2013. Den medlemsrekrytering som genomfördes under 2012 fick ett positivt gensvar. Föreningens medlemsantal ökade då med ca 30 %. Tanken på att göra en liknande medlemsvärvning under 2014 blev inte förverkligad. Ny ansats kommer att göras sommaren 2015. Vi inser nämligen att det finns en potential att öka från nuvarande ca 300 till 400 medlemmar, framför allt mot bakgrund av att det finns mer än 500 båtägare på ön.

 

Styrelsens arbete

Styrelsen har haft 7 ordinarie styrelsemöten. Närvaron har varit hög och risken för att inte vara beslutsmässig har aldrig uppstått. Därutöver har styrelsen genomfört en arbetsdag (se nedan) samt haft en överläggning med Bohus-Malmöns Båtklubb kring frågan om kommunens beslut rörande båtuppställningsplatser på Grönvik.
Styrelsen har bestått av:
Anders, Brännström, ordförande

Christer Ottosson, sekreterare tillika hemsidesansvarig
Bengt Roos, kassör
Tomas Beillon, ledamot
Hans-Rune Johansson, ledamot

Bengt Knape, ledamot

Osborn Magnusson ledamot

Rolf Asphäll, suppleant
Göran Adolfsson, suppleant

 

Information till medlemmarna
Sekreteraren arbetade under hösten 2013 med att etablera en hemsida för föreningen. Formellt öppnades den vid årsskiftet 2013/14 och har skapat en möjlighet för alla att bland annat följa styrelsens arbete. Vi närde förstås en förhoppning att vi på det här sättet skulle få en livlig dialog med intresserade medlemmar. Nu har det inte infriats. Orsaken kan vara flerfaldig. Det kan ju bland annat tolkas som om styrelsen alltid fattar kloka beslut eller att för få av oss behärskar den här nya sortens kommunikation. Oavsett hur det ligger till skulle det vara önskvärt med en ökad närvaro på hemsidan.

Genom digitaliseringen har vi vunnit en minskad kostnad för det årliga utskicket. Merparten av medlemmar får från och med i år inbetalningskortet skickat via mail.

 

Räcke till pontonbryggan, ”sjömärket”, sophantering, parkeringsförbud, renoverade bryggor och deponi för toaletter
Styrelsen, med bistånd av en del andra entusiaster, monterade under sommaren ett räckte på pontonbryggan vid minigolfbanan. Dessvärre blev det arbetet större än väntat. Vi tvingades renovera underdelen av pontonen. Bland annat hade flera flytelement gått sönder. Vi hade ett löfte från kommunen att få ersättning för inköpet av räcke. Där fick vi nästan full kostnadstäckning, men däremot belönades vi inte med en krona för det underhåll vi gjorde. En aning smärtsamt med tanke på det antal timmar vi använde för uppdraget och att flera av oss gick med mycket trötta ryggar veckan efter.

I samband med detta arbete passade vi också på att måla en hjälplinje i nedfarten. Den har förhoppningsvis underlättat backningen för mindre vana förare av släpvagn.
Som förmodligen alla upptäckt har vi nu fått ett rejält ”sjömärke”, som berättar om den fara som finns i inloppet till pontonbryggan.

Styrelsen har i ett brev till kommunens miljökontor framfört önskemål om förbättringar av sophanteringen på Grönvik, eventuellt genom att placera en container på området. Det blev ett ”nej” till svar.

På försommaren kom det upp skylt om parkeringsförbud på nedfarten till pontonbryggan vid golfbanan. Dessvärre blev det inte särskilt tydligt markerat och efterlevnaden kunde ha varit bättre.
Under året renoverades bryggorna i Skuthamn. Förberedelser är gjorda för att ansluta med el och vatten.

Vi har informerats om att det kommer att finnas en deponi för båttoaletter sommaren 2015

 

Grönvik – båtupptagning, landförvaring och båttvätt

De planer vi burit på, sedan förra årsmötet, att bygga en ny sjöbod har inte kunnat förverkligas. Vi hade under våren kommit en bra bit in i planeringen, som byggde på ett projekt i samarbete med Malmöns Kran AB. Nu gick de planerna i stöpet på grund av den osäkerhet som redan då fanns om vår partner i Grönvik skulle kunna fortsätta med båtupptagningen.
Förhandlingarna med kommunen som pågick under andra halvåret blev inte någon framgångssaga. Sotenäs kommun ville inte ge Malmöns Kran ett längre arrende än ett år i taget, vilket ju i praktiken omöjliggör investeringar.

Från företagets sida fanns dessutom en beredskap att ställa i ordning nya båtuppställningsplatser på det markområde kommunen äger i anslutning till Grönvik, Detta som kompensation för det 10-tal båtplatser som försvann i samband den inspektion kommunens Räddningstjänst hade genomfört tidigare under året.

Förhandlingen gick i baklås och som konsekvens av det har nu Malmöns Kran sagt upp avtalet fr.o.m. 1 juli 2015.

Med detta facit beslutade vi att lämna in en skrivelse till kommunstyrelsen under rubriken ”Kris på Bohus-Malmön”. Kommunstyrelsen har därefter, i mitten av december, skickat ärendet till gatuchefen för vidare handläggning. Skrivelse avslutas med tre frågor:

  • Vem/vilka bistår oss med båtupptagning fr.o.m. hösten 2015?

  • Var och hur ska vi bottentvätta våra båtar?

  • Hur blir det med planerna på nya landförvaringsplatser?

 

Vi påpekar också att vi är beredda att delta i konstruktiva samtal för att den uppkomna situationen ska kunna lösas. Nu har det gått en månad utan kommunal reaktion. Vi avvaktar med spänning.

Beträffande båttvätt finns nu utfärdade riktlinjer om att alla båtar ska tvättas i ett slutet system. Powerboat har en anläggning klar, men har informerat oss om att man i princip bara kan klara sina ”egna båtar”. Det finns en liten öppning, men problemet kommer under alla omständigheter att kvarstå. I vår kontakt med kommunen har vi fått svaret att uppvakta Powerboat eller Malmöns Kran i frågan. Nu återstår i praktiken inget av de alternativen.

En aning har vi funderat på egen, enklare lösning, men den borde i så fall genomföras i samverkan med den entreprenör som lyfter båtarna. En sådan finns i skrivande stund inte efter juni 2015, varför styrelsen får återkomma med besked under sommaren.

I samband med alla turer kring Grönvik har vi haft lösa funderingar kring om vi skulle föreslå att föreningen byter fot från intresse- till verksamhetsförening, dvs. ta på sig ett ansvar för driften av t.ex. en båttvätt. Frågan förblir öppen till dess att det finns beslut om hur både upptagning och tvätt av båtar ska lösas i framtiden.

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns mängder av frågetecken inför framtiden. Vi kan bara hoppas att de flesta problem vi refererat till blir lösta under verksamhetsåret 2015.

 

____________________________

 

Kallelse till årsmöte 2015

Tid: Onsdag 8 juli kl. 18.00
Plats: Folkets Hus


Välkomna!