Styrelseprotokoll 1/2 - 15

Närvarande: Anders Brännström, Bengt Roos, Tomas Beilon, Göran Adolfsson, Christer Ottosson

 1. Föregående protokoll
  Anders skriver till kommunen och framför de punkter som framgår av punkt 5.
  Framkom också att det på den nya bryggan på Malmönsidan vid Skuthamn saknas inkoppling av el och vatten. Även detta kommer att påtalas i skrivelsen.
   
 2. Ekonomirapport
  Behållningen 31/12 2014 var 45 637,28 kr
  Behållningen vid dags dato (1/2 - 15) var 49 807,85 kr
   
 3. Verksamhetsrapport
  Den verksamhetsrapport som Anders skrivit genomgicks och tillstyrktes.
  Rapporten kommer att publiceras på hemsidan och även finnas tillgänglig på årsmötet.
   
 4. Årsmötet i juli
  Årsmötet kommer att avhållas onsdagen den 8/7 kl 18:00 i Folkets Hus.
  Förplägnad: Kaffe och bulle.
  Programpunkt: Att eventuellt inbjuda en representant från kommunen för att berätta om rådande miljöregler och kommunens inställning avseende miljöansvar och båttvättar.
  Beslut om detta tas på nästa styrelsemöte i avvaktan på kommunens reaktion på förnyad skrivelse.
   
 5. Medlemsutskick
  150 utskick av faktura på medlemsavgift är gjorda via e-post och en del betalningar har kommit in. Övriga utskick via brev kommer att göras nästa vecka. Kuvert och blanketter har kommit från tryckeriet.
   
 6. Kommunens reaktion på skrivelsen till kommunen som Anders gjorde 16 dec 2014.
  Reaktionen utgjordes av ett mail från Annmarie Erlandsson, Tekniska avdelningen / Anläggning o VA.
  Eftersom styrelsen hade hoppas på en mer ingående dialog med de beslutande organen, skrivelsen var ställd till Kommunstyrelsen, kommer Anders att göra en förnyad skrivelse. Han kommer då särskilt att trycka på problematiken avseende en tillgänglig miljötvätt.
   
 7. Nästa möte
  Nästa styrelsemöte kommer att äga rum sö den 8 mars.
   
 8. Övriga frågor
  Styrelsen beslutade att den upphandling som kommunen annonserat på sin hemsida avseende båtupptag på Malmön även skall publiceras på föreningen hemsida.

 

Antecknat av Christer Ottosson