Årsmötesprotokoll 2014

Bohus-Malmöns Hamn- och båtförening

Protokoll från årsmötet den 10 juli 2014
Plats: Bohus-Malmöns Folkets Hus
Närvarande: 24 medlemmar var närvarande

1.Årsmötets öppnande
Ordföranden, Anders Brännström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade mötet.

2.Godkännande av dagordningen
Mötet godkände dagordningen.

3.Årsmötets stadgeenliga utlysande
Mötet ansåg att årsmötet stadgeenligt hade utlysts.

4.Val av ordförande och sekreterare till årsmötet
Anders Brännström valdes till ordförande och Christer Ottosson till sekreterare.

5.Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.
Till justeringsmän och rösträknare valdes Bengt Henningsson och Bengt Carlsson

6.Föredragande av föregående årsmötesprotokoll.
Föregående årsmötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

7.Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013.
Verksamhetsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

8.Föredragning av kassaberättelse för 2013.
Kassaberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

9.Revisorernas rapport.
Revisionsrapporten föredrogs av Bruno Steiner.

10.Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2013.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

11.Fastställande av arvoden till styrelsen.
Beslutades att arvodet till styrelsen under 2013 skall uppgå till max 6000 kr.

12.Val av styrelse.
- 3 ledamöter på 2 år och 2 suppleanter på 1 år skall väljas. Övriga ledamöter kvarstår.
- Till ordinarie ledamöter under 2 år valdes:
  Bengt Roos (omval), Hans-Rune Johansson (omval) och Tomas Beillon (nyval),
- Till suppleanter under 1 år valdes Göran Adolfsson och Rolf Asphäll 
- Anders Brännström, Osborn Magnusson, Bengt Knape och Christer Ottosson har ett år kvar i styrelsen.

13.Val av revisorer.
- Bruno Steiner omvaldes som ordinarie revisor under ytterligare 2 år. Hans Magnusson har ett år kvar av sitt uppdrag.
- Till revisorssuppleanter på 1 år valdes Christer Morath (omval) och Jan Ulvemark (nyval).

14.Val av valberedning
- Mötet omvalde Bengt Carlsson, Hilbert Eliasson och Peter Hjälte till föreningens valberedning.
  Sammankallande Bengt Carlsson.

15.Teckningsrätt för föreningen
Beslutades att föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

16.Styrelsens förslag om miljöpolicy för föreningen.
Förslaget diskuterades och bl.a. följande synpunkter och frågeställningar framkom:
- Vem har ansvaret fört hur det ser ut på uppställningsplatserna?
- Styrelsen bör arbeta vidare med sina kontakter med kommunen avseende den nedskräpning som gamla båtar och tillbehör skapar på ön.
- Kommande förändringar avseende båttvättar och hantering av septiktankar bör också påverka skrivningen.
Beslutades att anta styrelsens förslag till miljöpolicy för hamn-och båtföreningen.
Styrelsen kan under det kommande året inkomma med förslag till revidering utifrån vad kontakterna med myndigheterna kommer att resultera i.

17. Information om föreningens startsida.
Sekreteraren redovisade de bakomliggande tankarna bakom hemsidans utformning. Mötet tillstyrkte upplägget att det skall krävas en medlemsinloggning för att kunna läsa styrelsens protokoll och att kunna göra kommentarer på det inlagda materialet.

18. Information om båttvätt
Ordf berättade om de kontakter som kommunen haft med kommunen i frågan. Bl.a. har styrelsen bett att få till en träff mellan de berörda verksamheter och kommunen. Någon sådan har dock ännu inte kommit till stånd. Sammantaget kan konstateras att det är oklart om det blir någon miljöanpassad båttvätt på ön under det kommande året och huruvida det kommer att utövas någon myndighetstillsyn avseende hur båttvätten hanteras av båtägare och båtverksamheter. Styrelsen fick därför uppdraget att fortsätta kontakterna med kommunen och informera medlemmarna via hemsidan.

19. Övriga frågor

- Inkommen skrivelse
Bruno Steiner inkom till årsmötet med en begäran om att styrelsen skulle undersöka vilka regler/kriterier som kommunen använder vid debitering av brygg- och båtplatser på framför allt stenpiren i Grönvik.
Styrelsen presenterar under årsmötet de uppgifter kring detta som kommunen lagt ut på sin hemsida och lovar att hålla den fortsatta utvecklingen under observation.

- Information om taxor
Ordf redovisade hur taxorna för båtplatser och landförvaring är uppbyggda och var man kan hitta dem på kommunens hemsida. En länk till sidan kommer att finnas på föreningens hemsida.

- Slutna septiktankar
Det kommer krav på slutna septiktankar. Det ställer då krav på tillgängliga tömningsstationer. När träder dessa krav i kraft och var finns tömningsstationer.
Styrelsen undersöker frågan och återkommer via hemsidan.

- Föreningens roll i samband med renovering och nybyggnation av bryggor
Med anledning av de bryggarbeten som ägt rum ansåg mötet att föreningen borde vara remissinstans i frågor rörande bryggor och även delta vid besiktningar. Styrelsen kommer att ta upp frågan med kommunen.

- C-bryggan vid infarten till gamla hamnen
Akterförtöjningarna borde bytas ut mot y-bommar eftersom akterförtöjningarna kan ställa till problem för de båtar som skall in i hamnen.

-Kontaktuppgifter på anslag vid föreningens bod
Bengt Henningsson påpekade att kontaktuppgifterna i anslaget för lån av båtkärra som sitter på föreningens bod innehöll ett felaktigt telefonnummer.

20.Mötets avslutning
Ordföranden, Anders Brännström avslutade mötet varefter deltagarna avslutade sammankomsten med kaffe och bulle.

 

 

Mötesordförande                                                                      Mötessekreterare

 

Anders Brännström                                                                   Christer Ottosson

 

Justeringsman                                                                             Justeringsman

 

Bengt Carlsson                                                                             Bengt Henningsson