Årsmötesprotokoll 13-07-11

Bohus-Malmöns Hamn- och båtförening

Protokoll från årsmötet den 11 juli 2013
Plats: Bohus-Malmöns Folkets Hus
Närvarande: 21 medlemmar var närvarande

 

1.Årsmötets öppnande
Ordföranden, Anders Brännström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade mötet.

2.Godkännande av dagordningen
Mötet godkände dagordningen.

3.Årsmötets stadgeenliga utlysande
Mötet ansåg att årsmötet stadgeenligt hade utlysts.

4.Val av ordförande och sekreterare till årsmötet
Anders Brännström valdes till ordförande och Christer Ottosson till sekreterare.

5.Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.
Till justeringsmän och rösträknare valdes Bengt Carlsson och Gert Larsson

6.Föredragande av föregående årsmötesprotokoll.
Ordföranden  föredrog årsmötesprotokollet för 2012.
Eftersom protokollet inte skickats ut till medlemmarna beslutades
att årsmötesprotokollet för 2012 skulle bifogas till utskicket av verksamhetsberättelse och     årsmötesprotokoll för 2013 som sker under 1:a kvartalet 2014.

7.Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012.
Verksamhetsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.
 

8.Föredragning av kassaberättelse för 2012.
Kassaberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

9.Revisorernas rapport.
Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

10.Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2012.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

11.Fastställande av arvoden till styrelsen.
Beslutades att arvodet till styrelsen under 2013 skall uppgå till max 7000 kr.

12.Val av styrelse.
- Till ordförande i 2 år valdes Anders Brännström.
- Till ordinarie ledamöter under 2 år valdes:
  Osborn Magnusson, Bengt Knape och Christer Ottosson.


- Till suppleanter i 1 år valdes:
  Tomas Beillon och Göran Adolfsson
- Bengt Roos, Anders Johansson och Hans-Rune Johansson har ett år kvar som ledamöter.
 

13.Val av revisorer
Hans Magnusson valdes till revisor för en period av 2 år.
Bruno Steiner har ett år kvar som ordinarie revisor. Anders Tener och Christian Morath har ett år kvar som revisorssuppleanter.   

14.Val av valberedning
- 3 ledamöter varav en sammankallande
Mötet valde Bengt Carlsson, Hilbert Eliasson och Peter Hjälte.
Bengt Carlsson sammankallande.

15.Teckningsrätt för föreningen
Beslutades att föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

16.Fastställande av årsavgift.
Styrelsen föreslog en höjning från 75 till 100 kr.
Mötet beslutade efter styrelsens förslag och fastställde årsavgiften till 100 kr för 2014.

17.Styrelsens förslag om miljöplan för föreningen.
Styrelsen föreslog:

 • att tillsätta en miljögrupp, bestående av 3 personer, med uppdrag att senast under  februari 2014 presentera ett förslag till miljöplan för hamn- och båtföreningen.
 • att förslaget sänds på remiss via e-post till föreningens medlemmar senast under april 2014.
 • att styrelsen, efter hantering av inkomna synpunkter, formulerar ett förslag till miljöplan för föreningen att gälla fr.o.m. årsmötet 2014.

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag och uppdrog åt styrelsen att utse de ledamöter som skall ingå i miljögruppen.                   

18.Rapporter om pågående arbete samt fri diskussion om föreningens mål och medel.
Ordföranden berättade om de kontakter som han haft med kommunen och de åtgärder som dessa utmynnat i. Det mest påtagliga resultatet är den bryggrenovering som skett på Kalven. Kommunen har också lovat att åtgärda C-bryggan på Malmönsidan i gamla hamnen. Man har också utlovat utmärkning av grundet vid sjösättningsrampen.
Under sommaren kommer ett räcke att sättas upp vid rampens pontonbrygga och en vit markering ritas för att underlätta backningen med båtkärrorna. Kommunen har ställt i utsikt att stå för materialkostnaderna.
Föreningens bod i Grönvik kommer att målas under sommaren.

När det gäller miljöarbetet är signalerna från kommunen att de gärna ser att föreningen arbetar med en miljö-plan/policy. Några kommunala direktiv är dock inte att vänta i närtid.
När det gäller båttvättar enligt de kommande miljökraven finns det 15 milj. i tillgängliga statliga medel. Avsikten är att dessa skall bekosta 13 båttvättar. Eftersom det även krävs kommunala pengar för att de statliga (EU-anslag) medlen skall bli tillgängliga och att dessa medel förfaller 2014 kommer det med stor sannolikhet inte att komma tillstånd någon båttvätt på Bohus-Malmön under det kommande året. Idag finns 2 stationära och en mobil i kommunen.
Ordföranden kommer att fortsätta diskussionerna med kommunen.
En av de frågor som skall klaras ut är hur området på Grönvik disponeras av de intressenter som har sin verksamhet där. Det har framkommit att verksamheternas företrädare har olika uppfattning om vad som gäller.
 

 1. Övriga frågor
  • Principer/regelverk  avseende båtavgifter
   Hur sätts båtplatsavgifterna , vilka principer gäller.
   Styrelsen undersöker och återkommer till nästa årsmöte. Prislista kan bifogas med nästa års utskick.
  • Rännan under bron till Kalven
   Rännan slammar igen och det behövs insatser för att hålla den i skick.
   Man har tidigare grävt ur med grävmaskin. Det skulle behöva göras en ny sådan insats.
  • Framkomligheten vid sjösättningsrampen
   Framkom att det emellanåt står bilar olämpligt parkerade i anslutning till sjösättningsrampen, vilket försvårar sjösättningen.
  • Uppställning av vagnar på otillåtna platser
   Vagnar finns uppställda på otillåtna platser inom Grönviksområdet, bl.a. vid vägen till Skrivarudden.
  • Uppställningar av båtar på otillåtna platser
   Uppställningar av båtar görs idag även på område nära byggnader som av brandriskskäl inte bör utnyttjas.
  • Önskemål om Y-bommar på C-bryggan, gamla hamnen
   Påpekades att det vore lämpligt att förse båtplatserna på C-bryggan vid gamla hamnen med y-bommar i samban med att den skall restaureras. Idag uppstår emellanåt problem med akterförtöjningarna när båtar löper in i hamnen.

Ovanstående frågor kommer att tas upp med kommunen i de kommande samtalen.

 • Informationsmöjligheter
  Gert Larsson (ordf. PRO) påpekade att man som komplement till e-postutskick skulle  kunna utnyttja utrymme på PRO:s anslagstavla och lägga ut information i biblioteket.
 • Hemsida
  Styrelsen undrade om det kunde var av intresse att en hemsida skapades för föreningen.
  Mötet var positivt inställt till detta och målsättningen bör vara att det finns en sådan till nästa årsmöte.

20.Nästa årsmöte
Beslutades att nästa årsmöte skall ske 10 juli 2014.

21.Mötets avslutning
Ordföranden, Anders Brännström avslutade mötet varefter deltagarna avslutade sammankomsten med kaffe och bulle.

 

Mötesordförande                                                                      Mötessekreterare

 

Anders Brännström                                                                   Christer Ottosson

 

Justeringsman                                                                             Justeringsman

 

Bengt Carlsson                                                                             Gert Larsson