Protokoll årsmöte 2023

Årsmötesprotokoll för Bohus Malmöns hamn- och båtförening 13/7 2023.

 

Mötet hölls i Malmöns prästgård.

 

1.     Årsmötet öppnades.

2.     Årsmötet utlystes stadgeenligt.

3.     Dagordningen godkändes.

4.     Willy Ganslandt valdes till ordförande och Bengt Jonson till sekreterare för mötet.

5.     Till justerare för mötet valdes Tomas Beillon och Stefan Johansson.

6.      Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs.

7.     Kassaberättelsen föredrogs. Kassabehållningen vid årsskiftet var 78 661,69 kr.

8.     Revisorns rapport föredrogs.

9.     Styrelsen fick ansvarsfrihet.

10.  Styrelsens arvode fastställdes till 6 000 kr. att fördelas.

11.  Till styrelsen omvaldes Willy Ganslandt, Bengt Jonson och Bengt Knape på 2 år.

Tomas Beillon, Bengt Roos, Anders Andersson och Hans Rune Johansson har 1 år kvar.

Till suppleanter omvaldes Bo Lindström och Rune Karlsson på 1 år.

12.  Till revisor valdes Stefan Johansson på 2 år. Bruno Steiner har 1 år kvar.

Till revisorssuppleant omvaldes Rolf Asphäll på 2 år.

13.  Styrelsen får agera valberedning då det var brist på förslag.

14.  En stadgeändring för att kunna senarelägga årsmötet i juli diskuterades. Styrelsen arbetar med det och lägger ut förslag på hemsidan.

Mastkranen behöver renoveras, styrelsen undersöker möjligheter.

Vi skänker 5 000 kr. till Sjöräddningssällskapet i Smögen och föreslår dem att komma och visa upp sig på Malmön.

15.  Mötet avslutades och ordföranden tackade för deltagandet.

 

 

 

Bengt Jonson                         Willy Gansland

 Sekreterare                              Ordförande

 

 

 

 

 

Tomas Beillon                   Stefan Johansson

   Justerare                           Justerare

 

 

Nästa styrelsemöte bestämdes till söndag 27/8

 

 

Efter mötet bjöds på kaffe och kaka och en  fantastisk bildvisning/ föreläsning av Patrik Eld.