Årsmöte 2022.

Årsmöte 2022

 Bohus-Malmöns hamn och båtförening.

kallelse till årsmöte 2022 den 14 juli kl: 18.00 i Boulstugan vid prästgården.

Dagordning.

 1. Årsmötets stadgeenliga utlysande.

 2.Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 3.Val av två justerare tillika rösträknare.

 4.Föredragning av föregående årsmötesprotokoll.

 5.Styrelsens verksamhetsberättelse.

 6. Kassaberättelse

 7. Revisionsberättelse.

 8.Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

 9. Fastställande av årsavgift.

10. Val av styrelseledamöter.

11. Val av två suppleanter.

12. Val av tvårevisorer samt en revisorssuppleant.

13. Val av valberedning, tre personer varav en sammankallande.

14. Motioner till årsmötet och övriga anmälda frågor.

Dagordning och andra relevanta handlingar finns tillhanda på mötet.