ÅRSMÖTE 2020

Bohus-Malmöns hamn och båtförening                              

Kallelse till årsmöte 2020, 9 juli kl:18.00 i Boulestugan vid Prästgården.

Dagordning:

1. Årsmötets stadgeenliga utlysande.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.

4. Föredragning av föregående årsmötesprotokoll.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse.

6. kassaberättelse

7. Revisionsberättelse

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Fastställande av årsavgift.

10.Val av styrelseledamöter

11.Val av tvåsuppleanter

12.Val av två revisorer samt en revisorssuppleant

13.Val av valberedning, tre personer varav en sammankallande.

14.Motioner till årsmötet och övriga anmälda frågor.

Dagordning 0ch andra relevanta handlingar kommer att finnas på mötet.