Protokoll från årsmötet 2018.

Plats boulstugan Prästgården Malmön

Tid: Torsdagen den 12 juli 2018

§ 1  Ordförande Willy Ganslandt hälsade välkommen och förklarade årsmötet för öppnat.

§  2   Ordf. föredrog förslag till dagordning

          dagordningen godkändes.

§  3  Ordf. rapporterade att kallelse till årsmötet utfärdats enligt gällande stadgar

         Rapporten godkändes

§  4   Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes sittande ordf.Willy Ganslandt, och till sekreterare för           årsmötet valdes Bengt Carlsson,

§  5    Att jämte ordförande justera årsmötets protokoll valdes Anders Andersson och Tomas Beillon.

§  6    Ordförande föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för 2017.

          Verksamhetsberättelsen godkändes.

§   7    Kassören Bengt Roos föredrog styrelsens kassaberättelse för 2017.B.R framhöll att föreningen            fortsatt tappar medlemmar. F.N. uppgår antalet medlemmar till 246. Utgående kassabehållning            pr den 31 december 2017 var 73071,18 kr, en ökning med 9094,56.

§   8    Bruno Steiner föredrog revisorernas rapport.   Rapporten godkändes,

§   9   Revisorerna Bruno Steiner och Hans Magnusson föreslog att styrelsens ledamöter beviljas                  ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. årsmötet beslutade enligt förslaget.

§ 10 Årsmötet beslutade att arvoden för 2018 skall utgå med oförändrat belopp 6000 kr att fördela inom styrelsen.

§ 11 val.

        Valberedningens förslag. Kassör Bengt Roos , 2 år  omval

                                                 Övrig. styrelse: Tomas Beillon och Hans-Rune Johansson 2 år omval           samt Bengt jonsson 1 år nyval, och suppleanter Rune karlsson 1 år omval och Bo Lindström 1 år         nyval. Revisorer Bruno Steiner Och Hans Magnusson omval- Årsmötet beslutade enligt                          valberedningens förslag.

§ 12  Valberedningen. Årsmötet beslutade att omvälja Hilbert Eliasson, samt Tomas Green nyval.

§ 13 Ärsmötet beslutade att ordförande oh kassören äger rätt att teckna föreningens firma var för sig.

§ 14 Jan Cederlund anmälde att  tillgängligheten till föreningens bod på Grönvik behöver förbättras. Årsmötet beslutade attuppdra åt styrelsen att vidare utreda hur man med bibehållen säkerhet för föreningens inventarier kan förbättra tillgängligheten.

§ 15  Ordförande tackade för visad uppmärksamhet och förklarade mötet avslutat.