Lilla hamnen
Hamnen
Kyrkan

Protokoll från styrelsemöte 20200607

Närvarande: Bengt J, Bengt R, Hans-Rune, Tomas B, Willy G.

 

Kassabehållningen uppgår till 89.271.92 kr.

Kommunen skall påminnas om den kraftiga sjögräsbeväxningen vid bryggorna då vi ej fått svar på tidigare skrivelse.

Enligt kommunen skall avgifterna för båtplatserna nedanför golfen följa de kommunala.

Ny linje i asfalten för nedfart slipen behövs.

Årsmötet kommer att hållas 9/7 kl. 18 utanför Boulestugan. Vid dåligt väder i Prästgårdens stora sal.

Protokoll från styrelse-arbetsmöte 2020-04-19 i Grönvik.

Närvarande: Tomas B, Willy G, Bengt J, Bengt K, Bo L och Bengt R.

 

Mötet beslöt snabbt att börja byta det läckande taket på boden i det fina vädret. Takplåt, virke, fästmaterial mm. skaffades fram genom välvilliga bidrag. Efter tre timmars slit ståtar boden nu med ett nytt tak.

I övrigt noterades att utskick med e-Mail och post har gått ut till alla medlemmar och att föreningens kassa uppgår till 84.171.92 kr.

Nästa möte blir den sjunde juni i Boulestugan kl. 10.

 

ÅRSMÖTE 2020

Bohus-Malmöns hamn och båtförening                              

Kallelse till årsmöte 2020, 9 juli kl:18.00 i Boulestugan vid Prästgården.

Dagordning:

1. Årsmötets stadgeenliga utlysande.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.

4. Föredragning av föregående årsmötesprotokoll.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse.

6. kassaberättelse

7. Revisionsberättelse

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Fastställande av årsavgift.

Protokoll från årsmötet 2018.

Plats boulstugan Prästgården Malmön

Tid: Torsdagen den 12 juli 2018

§ 1  Ordförande Willy Ganslandt hälsade välkommen och förklarade årsmötet för öppnat.

§  2   Ordf. föredrog förslag till dagordning

          dagordningen godkändes.

§  3  Ordf. rapporterade att kallelse till årsmötet utfärdats enligt gällande stadgar

         Rapporten godkändes

§  4   Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes sittande ordf.Willy Ganslandt, och till sekreterare för           årsmötet valdes Bengt Carlsson,

Kallelse årsmöte 2018, 12 juli kl 18.00 i Prästgården

Dagordning

1.Årsmötets stadgeenliga utlysande

2.Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

3.Val av justeringsmän

4.Föredragning av föregående årsmötesprotokoll

5.Styrelsens verksamhetsberättelse

6.Kassaberättelse

7.Revisionsberättelse

8.Ansvarsfrihet för styrelsen

9.Fastställande av årsavgift

10.Motioner till årsmötet och övriga anmälda frågor

11.Val av styrelseledamöter

12.Val av suppleanter

13.Val av två revisorer

Protokoll styrelsemöte 20170624

Närv. Willy Ganslandt, Bengt Jonssom, Bengt Roos, Rolf Asphäll (prot.)

 

1. Aktivitetsdag, kärror åtgärdade. Taket på boden får vi fixa senare.

2. Kontakt med kommunen. Ännu inget svar på Willys skrivelse. Willy kontaktar kommunen.

3. Ekonomi behållning 86 770 SEK. Bengt och Krister har initierat inbetalningsanmodan till medlemmar som inte betalt årsavgift. Uppgifter lämnade till revisorer.

4. Två förfrågningar från medlemmar har noterats

Protokoll styrelsemöte 20180415

Närv. Willy Ganslandt, Tomas Beillon, Bengt Jonsson, Bengt Roos, Rolf Asphäll (prot.)

 

1. Ekonomi

Kassabehållning 80 473 sek. Medlemsavgifter på väg in.

 

 2. Valberedning

Lösning på gång med ytterligare en person till valberedningen. Willy bjuder in hen, vid sidan av Hilbert, till vårt möte 27 maj.

 

2. Kontakt med kommunen

Ännu ingen respons från kommunen på vår skrivelse. Om det fortsatt dröjer, så stöter Willy på före nästa möte.

Protokoll Styrelsemöte 20180218

Närv. Willy Ganslandt, Hans Rune Johansson Tomas Beillon, Bengt Roos, Rolf Asphäll (protokoll)

 

 

1. Ekonomi

Kassabehållning 70 921 sek. Bengt hanterar utskick för medlemsavgift 2018 med hjälp av Christer.

Alla medlemmar uppmanas kontrollera/justera sina personuppgifter (inklusive email-adress) på hemsidan.

 2. Valberedning

Behovet av 2 ytterligare personer, vid sidan av Hilbert, kvarstår. Vår ambition är att ta fram 2 förslag före vårt maj-möte.