Lilla hamnen
Hamnen
Kyrkan

Styrelseprotokoll 14-08-10

Anteckningar förda vid extra styrelsemöte 10/8-2014.

Närvarande: Anders Brännström, Bengt Roos, Tomas Beillon, Hans-Rune Johansson, Göran Adolfsson, Rolf Asphäll och Christer Ottosson.
Närvarande på mötet var också Dan Björkman, ordf i Bohus-Malmöns Båtklubb, som fört samtal med kommunen avseende Malmöns Krans arrendeavtal med kommunen och hur de utförda restriktionerna från brandmyndigheterna kommer att påverka deras verksamhet.

Årsmötesprotokoll 2014

Bohus-Malmöns Hamn- och båtförening

Protokoll från årsmötet den 10 juli 2014
Plats: Bohus-Malmöns Folkets Hus
Närvarande: 24 medlemmar var närvarande

1.Årsmötets öppnande
Ordföranden, Anders Brännström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade mötet.

2.Godkännande av dagordningen
Mötet godkände dagordningen.

3.Årsmötets stadgeenliga utlysande
Mötet ansåg att årsmötet stadgeenligt hade utlysts.

Ändrade miljökrav 2015

Från och med 2015 kommer ändrade miljökrav att gälla avseende båtupptagning och tvättning av båtbottnar. Båtarna måste då spolas av på ett sådant sätt att miljöfarligt avfall avskills och omhändertas.
Eftersom det är oklart på vilket sätt detta kommer att drabbas oss båtägare på Bohus-Malmön har styrelsen via vår ordförande skickat nedanstående skrivelse till kommunen. Efter skrivelsen hittar ni också det svar som vi fått från kommunen.

Till

Sotenäs kommun
Kommunstyrelsen

Styrelseprotokoll 14-03-16

Protokoll från styrelsemöte den 16 mars 2014
Plats: Olsebergsvägen 52 B

Närvarande: Hans-Rune Johansson, Osborn Magnusson, Bengt Roos, Tomas Beillon, Göran Adolfsson och Anders Brännström

 

1. Föregående protokoll

Styrelseprotokollet från den 26 januari godkänns och läggs till handlingarna

2. Ekonomi

Kassören informerar om att kassabehållningen per den 15 mars uppgår till 31 177:03.

3. Uppförande av ny bod på Grönvik

Planering av utskicket

Har skickat en förfrågan till Strålfors om priserna för deras insats är oförändrade jämfört med nästa år.

Skickade då också med att vi vill ha priset för A5-kuvert istaället.

Eftersom jag drar till Spanien i 2 månader första veckan i februari borde vi kanske ha ett underlag för beställning framme redan innan nästa styrelsemöte. Jag återkommer med förslag till utskick i början på januari.