Lilla hamnen
Hamnen
Kyrkan

Protokoll styrelsemöte 20171001

Närvarande: Willy Ganslandt, Bengt Roos, Tomas Beillon, Bengt Jonsson, Hans-Rune Johansson, Rolf Asphäll

 

1. Ekonomi

Kassabehållning 69 674 sek. Antal medlemmar 229. Bengt R ombesörjer att påminnelse om medlemsavgift skickas ut via      email med hjälp av Christer..

2. Valberedning

Enligt uppdrag från årsmötet tar Willy kontakt med Hilbert.

3. Kontakt med kommunen

Willy sammanställer aktuella frågor och skickar till kommunen.

-Akterfästen g:a hamnen

Protokoll årsmöte 13 juli 2017

  1. Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen, närvarolista upprättades.
  2. Dagordningen enligt stadgar godkändes
  3. Årsmötets utlysande befanns korrekt
  4. Till ordförande vid mötet valdes sittande, Willy Ganslandt och till sekreterare valdes Rolf Asphäll
  5. Till justerare och rösträknare valdes Anders Andersson, Bengt Jonsson
  6. Verksamhetsberättelsen föredrogs.
  7. Kassaberätte

Bohus-Malmöns Hamn och båtförening årsmöte 2017

Tid: Torsdag 13 juli kl 18.00

Plats Prästgården Bohus- Malmön

Dagordning.

1.Årsmötets öppnande

2.Godkännande av dagordningen

3.Årsmötets stadgeenliga utlysande

4.Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

5.Val av 2 justerare tillika rösträknare

6.Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016

Protokoll styrelsemöte 20170423

Närvarande: Willy Ganslandt, Tomas Beillon, Bengt Roos, Rolf Asphäll

 

1. Medlemsavgifter 

    Utskick gjorda via email och brev.

    Ett antal emailadresser har visat sig vara inaktuella. Medlemmar ombedes meddela ev ändrad adress. Emailadress till föreningen finns till vänster på hemsidan.

    Postnord har slopat föreningsbrev. Kuvert och frimärken för nästa års utskick får vi skaffa till hösten.

2. Arbetsdag

    Tid 14 maj kl 10.00. 

Protokoll styrelsemöte 20170319

Närvarande: Willy Ganslandt, Tomas Beillon, Rolf Asphäll 

 

Vi är få närvarande, så vi lägger in ett möte för styrelsemedlemmarna 23:e april 10.00 i Grönvik för att:

- planera arbetsdag (boden, kärror, högtryckstvätt...)

- besluta om hantering  av mastkran i "gamla" hamnen

- diskutera eventuella oklarheter i samarbetet med Joakim

Willy skickar kallelse till styrelsemedlemmar.

Arbetsdagen har vi i samband med styrelsemötet 14:e maj.

Rolf Asphäll

 

Protokoll styrelsemöte 20170122

Närvarande: Willy Ganslandt, Bengt Roos, Tomas Beillon, Bengt Knape (delvis), Christer Ottosson (delvis), Rolf Asphäll

 

1.     Ekonomi

Bengt har fixat bank-ID för ekonomihantering

Bengt och Willy inventerar tillgången till inbetalningskort och kuvert inför utskick till medlemmar. Vid behov kontaktar Bengt Christer.

 

2.      Ekonomirapport

Kassabehållningen uppgår till 62 977 sek.

 

3.      Verksamheten

Styrelseprotokoll 27/11 2016

 

Närvarande: Willy Ganslandt, Bengt Roos, Hans-Rune Johansson, Rolf Asphäll

 

1.Ekonomi

Bengt använder nu Nordeas e-tjänst. Nu finns behov av Bank-id. Bengt försöker ordna ett sådant.

2. Ekonomirapport

Kassabehållningen uppgår till 63 976 sek.

3. Verksamheten

 

Beskrivning om hur tvättning vid båtupptag ska fungera finns anslaget på skjulet. Pumpen går igång när tvätten startas.

Styrelsemöte 1/5 2016

 

Närvarande: Willy Ganslandt, Bengt Roos, Bengt Knape, Tomas Beillon, Rolf Asphäll

 

1.Hemsida/ekonomi

Christer Ottosson kommer att uppdatera hemsidan och därefter instruera oss om hur man gör.

Nordea avslutar nuvarande ekonomitjänst. Vi provar att använda den e-tjänst de nu erbjuder. Bengt provar att mata in våra uppgifter i Nordeas system med Bengt och Willy som kontaktpersoner. Vi får sedan utvärdera om detta arbetssätt är acceptabelt för oss. Bengt har mandat att skaffa datorstöd som behövs.

Kallelse till styrelsemöte.

Hej alla.

Har tyvärr tappat tidsuppfattningen,och totalt glömt att vi skulle ha ett möte i slutet av april.

Så jag hoppas att ni har plats för ett möte på söndag den 1/5 kl:13:00 i stallebrottet,vi skall ju planera inför arbetsdagen som vi bestämmt till den 7/5. Hör gärna av er via mail om det inte passar eller om det är saker ni kommit på som behöver göras,och om jag skall lägga ut ett allmänt upprop på hemsidan,arbetsdagen infaller ju också samtidigt med den allmänna städdagen på Malmön

Mvh. Willy.