Lilla hamnen
Hamnen
Kyrkan

Styrelseprotokoll 1/3 - 15


Närvarande: Bengt Roos, Osborn Magnusson, Tomas Beillon,
Göran Adolfsson och Anders Brännström

§ 1 Föregående protokoll
Styrelsen beslutar att
med godkännande lägga föregående protokoll från den 1 februari
till handlingarna.

§ 2 Ekonomirapport
Kassören informerar att kassan per dags dato uppgår till 53 851
kronor.

§ 3 Grönvik, kran och båttvätt
Ordföranden redovisar de skriftliga och muntliga kontakter han

Båtupptag 2015

Malmöns Kran har sagt upp sitt avtal och kommer att avsluta sin verksamhet 30/6 2015.
Enligt Bengt Knape kunde kommunen och företaget inte enas om ett avtal som säkrade tillräckligt med ytor för uppställning.
Det krävs dessutom en avtalslängd som ger möjlighet att kunna göra erforderliga investeringar om en miljötvätt skall kunna anläggas.

Årsmötesprotokoll 2014

Bohus-Malmöns Hamn- och båtförening

Protokoll från årsmötet den 10 juli 2014
Plats: Bohus-Malmöns Folkets Hus
Närvarande: 24 medlemmar var närvarande

1.Årsmötets öppnande
Ordföranden, Anders Brännström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade mötet.

2.Godkännande av dagordningen
Mötet godkände dagordningen.

3.Årsmötets stadgeenliga utlysande
Mötet ansåg att årsmötet stadgeenligt hade utlysts.

Ändrade miljökrav 2015

Från och med 2015 kommer ändrade miljökrav att gälla avseende båtupptagning och tvättning av båtbottnar. Båtarna måste då spolas av på ett sådant sätt att miljöfarligt avfall avskills och omhändertas.
Eftersom det är oklart på vilket sätt detta kommer att drabbas oss båtägare på Bohus-Malmön har styrelsen via vår ordförande skickat nedanstående skrivelse till kommunen. Efter skrivelsen hittar ni också det svar som vi fått från kommunen.

Till

Sotenäs kommun
Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2013

Bohus-Malmöns hamn- och båtförening


Föreningens medlemsantal ökade med ca 30 % mellan 2011 och 2012 genom en riktad medlemsvärvning våren 2012. Under 2013 har nyrekryteringen avstannat och vi har nu ganska exakt 300 medlemmar. Det finns således potential att växta ytterligare mot bakgrund av det sannolikt finns fler än 500 båtägare på ön.

Årsmötesprotokoll 13-07-11

Bohus-Malmöns Hamn- och båtförening

Protokoll från årsmötet den 11 juli 2013
Plats: Bohus-Malmöns Folkets Hus
Närvarande: 21 medlemmar var närvarande

 

1.Årsmötets öppnande
Ordföranden, Anders Brännström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade mötet.

2.Godkännande av dagordningen
Mötet godkände dagordningen.

3.Årsmötets stadgeenliga utlysande
Mötet ansåg att årsmötet stadgeenligt hade utlysts.