Lilla hamnen
Hamnen
Kyrkan

Protokoll styrelsemöte 221002

Protokoll styrelsemöte 2/10-22


Närvarande: Tomas Beillon, Willy Ganslandt, Bengt Jonson och Bengt Roos


Bankservicen fungerar fortfarande inte enligt våra önskemål. Listor med betalande medlemmar går ej att få fram.
Willy kontaktar banken och undersöker också hur de tar betalt för tjänsten.

Vår kassa är för närvarande 87 678,22 kr.

Vi vill att våra båtkärror skall få fasta platser. Fiskelägesbrottet är vårt förslag. Willy undersöker möjligheten med kommunen.

Tomas och Bengt R ser över vår högtryckstvätt.

Protokoll årsmöte 2022

Malmöns hamn- och båtförening

Protokoll fört vid årsmötet 14 juli 2022 på Malmón.

1. Årsmötet öppnades och befanns stadgeenligt utlyst.

2. Till ordförande för mötet valdes Willy Ganslandt. Sekreterare Bengt Jonson.

3. Till justerare valdes Bruno Steiner och Thomas Beillon.

4. Föregående årsmötesprotokoll föredrogs.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs.

6. Kassaberättelsen föredrogs. Vid årskiftet var utgående balans 87818.22 kr. och betalande medlemmar 200 st.

Protokoll styrelsemöte 220424

Protokoll fört vid styrelsemöte 220424

Närvarande: Bo L, Hans-Rune, Tomas B, Bengt J, Willy och Bengt R.

Willy talar med banken om att vi behöver bättre rutiner för vårt konto innan vi gör medlemsutskick.

Arbetsdagen 7 maj planerades. Bland annat byts låset på boden i Grönvik och kärror, högtryckstvätt mm. får en genomgång.

Mötet avslutades.

 

Protokoll Styrelsemöte 220220

Mötet hölls i Boulestugan, Malmön.

Närvarande: Willy G, Tomas B, Bengt R, Bengt K, Bengt J, Hans-Rune J och Bo L.

Willy påminner kommunen om akterförtöjningar i gamla hamnen, ber dem åtgärda Bäckebryggans läm och se över grundutmärkningen vid A-bryggan utanför minigolfen.

Vi har nytt bankgiro hos SEB, Willy ser till att det blir aktiverat.

Utskick görs i mars-april.

Arbetsdag i Grönvik 7/5 eller reservdag 14/5. Bod o kärror ses över. Boden får nytt lås.

Nästa styrelsemöte blir 24/4 kl. 10.00 i boulestugan.

Protokoll från styrelsemöte 20200607

Närvarande: Bengt J, Bengt R, Hans-Rune, Tomas B, Willy G.

 

Kassabehållningen uppgår till 89.271.92 kr.

Kommunen skall påminnas om den kraftiga sjögräsbeväxningen vid bryggorna då vi ej fått svar på tidigare skrivelse.

Enligt kommunen skall avgifterna för båtplatserna nedanför golfen följa de kommunala.

Ny linje i asfalten för nedfart slipen behövs.

Årsmötet kommer att hållas 9/7 kl. 18 utanför Boulestugan. Vid dåligt väder i Prästgårdens stora sal.

Protokoll från styrelse-arbetsmöte 2020-04-19 i Grönvik.

Närvarande: Tomas B, Willy G, Bengt J, Bengt K, Bo L och Bengt R.

 

Mötet beslöt snabbt att börja byta det läckande taket på boden i det fina vädret. Takplåt, virke, fästmaterial mm. skaffades fram genom välvilliga bidrag. Efter tre timmars slit ståtar boden nu med ett nytt tak.

I övrigt noterades att utskick med e-Mail och post har gått ut till alla medlemmar och att föreningens kassa uppgår till 84.171.92 kr.

Nästa möte blir den sjunde juni i Boulestugan kl. 10.

 

ÅRSMÖTE 2020

Bohus-Malmöns hamn och båtförening                              

Kallelse till årsmöte 2020, 9 juli kl:18.00 i Boulestugan vid Prästgården.

Dagordning:

1. Årsmötets stadgeenliga utlysande.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.

4. Föredragning av föregående årsmötesprotokoll.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse.

6. kassaberättelse

7. Revisionsberättelse

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Fastställande av årsavgift.

Protokoll från årsmötet 2018.

Plats boulstugan Prästgården Malmön

Tid: Torsdagen den 12 juli 2018

§ 1  Ordförande Willy Ganslandt hälsade välkommen och förklarade årsmötet för öppnat.

§  2   Ordf. föredrog förslag till dagordning

          dagordningen godkändes.

§  3  Ordf. rapporterade att kallelse till årsmötet utfärdats enligt gällande stadgar

         Rapporten godkändes

§  4   Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes sittande ordf.Willy Ganslandt, och till sekreterare för           årsmötet valdes Bengt Carlsson,