Lilla hamnen
Hamnen
Kyrkan

Protokoll styrelsemöte 221002

Protokoll styrelsemöte 2/10-22


Närvarande: Tomas Beillon, Willy Ganslandt, Bengt Jonson och Bengt Roos


Bankservicen fungerar fortfarande inte enligt våra önskemål. Listor med betalande medlemmar går ej att få fram.
Willy kontaktar banken och undersöker också hur de tar betalt för tjänsten.

Vår kassa är för närvarande 87 678,22 kr.

Vi vill att våra båtkärror skall få fasta platser. Fiskelägesbrottet är vårt förslag. Willy undersöker möjligheten med kommunen.

Tomas och Bengt R ser över vår högtryckstvätt.

Protokoll årsmöte 2022

Malmöns hamn- och båtförening

Protokoll fört vid årsmötet 14 juli 2022 på Malmón.

1. Årsmötet öppnades och befanns stadgeenligt utlyst.

2. Till ordförande för mötet valdes Willy Ganslandt. Sekreterare Bengt Jonson.

3. Till justerare valdes Bruno Steiner och Thomas Beillon.

4. Föregående årsmötesprotokoll föredrogs.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs.

6. Kassaberättelsen föredrogs. Vid årskiftet var utgående balans 87818.22 kr. och betalande medlemmar 200 st.

Årsmöte 2022.

Årsmöte 2022

 Bohus-Malmöns hamn och båtförening.

kallelse till årsmöte 2022 den 14 juli kl: 18.00 i Boulstugan vid prästgården.

Dagordning.

 1. Årsmötets stadgeenliga utlysande.

 2.Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 3.Val av två justerare tillika rösträknare.

 4.Föredragning av föregående årsmötesprotokoll.

 5.Styrelsens verksamhetsberättelse.

 6. Kassaberättelse

Protokoll styrelsemöte 220424

Protokoll fört vid styrelsemöte 220424

Närvarande: Bo L, Hans-Rune, Tomas B, Bengt J, Willy och Bengt R.

Willy talar med banken om att vi behöver bättre rutiner för vårt konto innan vi gör medlemsutskick.

Arbetsdagen 7 maj planerades. Bland annat byts låset på boden i Grönvik och kärror, högtryckstvätt mm. får en genomgång.

Mötet avslutades.

 

Protokoll Styrelsemöte 220220

Mötet hölls i Boulestugan, Malmön.

Närvarande: Willy G, Tomas B, Bengt R, Bengt K, Bengt J, Hans-Rune J och Bo L.

Willy påminner kommunen om akterförtöjningar i gamla hamnen, ber dem åtgärda Bäckebryggans läm och se över grundutmärkningen vid A-bryggan utanför minigolfen.

Vi har nytt bankgiro hos SEB, Willy ser till att det blir aktiverat.

Utskick görs i mars-april.

Arbetsdag i Grönvik 7/5 eller reservdag 14/5. Bod o kärror ses över. Boden får nytt lås.

Nästa styrelsemöte blir 24/4 kl. 10.00 i boulestugan.