Årsmöte 2021

Kallelse till årsmöte i Bohus-Malmöns hamn och båtförening 2021.

Torsdagen den 8/7 kl 18:00

Boulstugan vid prästgården.

 1. Årsmötets stadgeenliga utlysning

 2. Val av ordförande för mötet

 3. Val av två justerare tillika rösträknare

 4. Föredragning av föregående årsmötesprotokoll

 5. Styrelsens verksamhetsberättelse

 6. Kassaberättelse

 7. Revisionsberättelse

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 9. Fastställande av årsavgift

 10. Val av styrelseledamöter

 11. Val av två suppleanter

 12. val av en revisor samt en revisorssuppleant

 13. Val av valberedning

 14. Motioner till årsmötet och övriga frågor.

 15. Mötets avslutning.