Kallelse årsmöte 2018, 12 juli kl 18.00 i Prästgården

Dagordning

1.Årsmötets stadgeenliga utlysande

2.Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

3.Val av justeringsmän

4.Föredragning av föregående årsmötesprotokoll

5.Styrelsens verksamhetsberättelse

6.Kassaberättelse

7.Revisionsberättelse

8.Ansvarsfrihet för styrelsen

9.Fastställande av årsavgift

10.Motioner till årsmötet och övriga anmälda frågor

11.Val av styrelseledamöter

12.Val av suppleanter

13.Val av två revisorer

14. Val av valberedning tre personer, varav en sammankalland